Словник методиста

 

Інноваційна педагогічна діяльність заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну й розвиток навчально-виховного процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового знання, формування якісно іншої педагогічної практики.
Критичне мислення це мислення вищого порядку, яке спирається на інформацію, усвідомлене сприйняття власної інтелектуальної діяльності та діяльності інших, яке сприяє розвитку такої особистісної риси, як креативність, і формує творче мислення, а отже, творчу особистість.
Інтерактивне навчання це навчання, побудоване на основі спілкування та взаємодії, що реалізуються і в технологіях, і в методах, і в організаційних формах.
e-Learning використання Інтернет-технологій для надання широкого спектра рішень, що забезпечують підвищення знань та продуктивності праці; e-Learning базується на трьох основних принципах: робота здійснюється по мережі; доставка навчального контенту кінцевому користувачу здійснюється за допомогою комп’ютера з використанням стандартних Інтернет-технологій.
Скрайбінг новітня техніка презентації, мова людини, що виступає, ілюструється "на льоту" малюнками фломастером на білій дошці (або аркуші паперу); виходить ніби "ефект паралельного слідування", коли ми й чуємо і бачимо приблизно одне і те ж, при цьому графічний ряд фіксується на ключових моментах.
STEM-освіта (S - science, T - technology, E - engineering, M - math) це система освіти, заснована на ідеї навчання дітей за чотирма профільними дисциплінами у міждисциплінарному та прикладному спрямуваннях.
STEAM-освіта (S - science, T - technology, E - engineering, A - art, M - mathematics) - система освіти, стимулююча оволодіння знаннями і навичками технологічних наукових напрямів.
Технологічна компетентність складова соціально-професійної компетентності, яка дозволяє швидко та ефективно вирішувати професійні проблеми й завдання за допомогою використання різноманітних технологій.
«Перевернуте навчання» це форма активного навчання, яка дозволяє «перевернути» звичний процес навчання таким чином: домашнім завданням для учнів є перегляд відповідних відеофрагментів із навчальним матеріалом наступного(!) уроку, учні самостійно проходять теоретичний матеріал, а в класі час використовується на виконання практичних завдань.
«Перевернутий клас» це така педагогічна модель, в якій типова подача лекцій та організація домашніх завдань міняються місцями. Учні дивляться вдома короткі відеолекції, в той час як у класі відводиться час на виконання вправ, обговорення проектів та дискусії. Відеолекції часто розглядаються як ключовий компонент в «перевернутому» підході, вони створюються викладачем і розміщуються в Інтернеті.
Змішане навчання це форма навчання, за якої учень освітнього закладу навчається, принаймні частково, через онлайнові засоби. Зазвичай при такому навчанні: - матеріали подаються в електронному вигляді; - існує можливість здавати роботу в електронному вигляді; - відбувається регулярне оцінювання з коментарями; - надається можливість групової роботи; - існують засоби електронного відслідковування успішності; - очне навчання базується на принципах інтерактивності.
Конвергентна освіта це цілеспрямований процес формування компетенцій, необхідних для життя і трудової діяльності в епоху конвергентних наук і технологій.
NBIC технологія, або NBIC-конвергенція це акронім слів nano, bio, info і cogno, що означає взаємопроникнення, або конвергенцію, чотирьох фундаментальних галузей знань, які стосуються нанотехнологій, біотехнологій, інформаційних технологій та когнітивістики, тобто тієї галузі, що вивчає поведінку живих істот.
Освітня логістика це організація, планування, контроль і моніторинг потоку знань в освітньому просторі відповідно до вимог ринку. Сфериі діяльності О.л. - від проектування індивідуального освітнього маршруту до оптимізації методів навчання, що використовують освітні технології, найбільш придатні в конкретних умовах.
Едьютейнмент це education (освіта) + entertainment (розвага) — можливість поєднувати навчання і приємне проведення часу.
Освітній кластер це система навчання, взаємонавчання та інструментів самонавчання в інноваційному ланцюжку «освіта - технології – виробництво», заснована переважно на горизонтальних зв'язках всередині ланцюжка. З'єднання роботодавця й освітніх установ за допомогою комплексу наскрізних програм.
Науково-освітній кластер це єдина система безперервної освіти від школи до виробництва.
Гейміфікація це викотристання ігрових правил для досягнення реальних цілей. Іншими словами, за рахунок гри ви робите нудні завдання цікавими, те, чого уникають - бажаним, а складне - простим.
ICILS це міжнародне дослідження комп'ютерної та інформаційної грамотності (англ. ICILS - International Computer and Information Literacy Study) - дослідження, організоване Міжнародною асоціацією з оцінки навчальних досягнень IEA. Дозволяє порівняти рівень комп'ютерної та інформаційної грамотності учнів  8-х класів в різних країнах світу, а також виявити відмінності в національних системах освіти.
Авторська школа це експериментальний навчально-виховний заклад, діяльність якого заснована на провідній психолого-педагогічної концепції, розробленій автором або авторським колективом. Термін «А.ш.» вживається з кінця 80-х рр., Проте, коріння цього педагогічного явища йдуть до традицій світової педагогіки. Авторськими по суті були виховні заклади І.Г. Песталоцці, С. Френе, Я. Корчака, М. Монтессорі, С.Шацького, А. Макаренко, школи В. Сороки-Росинського, В. Сухомлинського, Ф. Брюховецького та ін.
Ділова гра це метод імітації (наслідування, зображення) прийняття рішень в різних штучно створених ситуаціях шляхом розігрування відповідних ролей, індивідуальних і групових, по заданих і тих, що виробляються самими учасниками гри, правилах. Д.І. - це колективна цілеспрямована діяльність учнів з засвоєння дисциплін або розділів за допомогою ділового імітаційного моделювання.
Імідж учителя це емоційно забарвлений стереотип сприйняття образу вчителя в свідомості вихованців, колег, оточення, в масовій свідомості. При формуванні І. у. реальні якості тісно переплітаються з тими, к-які приписуються йому оточуючими.
Індивідуальна освітня траєкторія (програма) учня персональний шлях реалізації особистісного потенціалу учня в освіті, який може включати в себе: вибір учнем індивідуального змісту навчальної дисципліни (курсу), свого стилю навчання, оптимального темпу і ритму, діагностики та оцінки результатів.
Інклюзивна освіта забезпечення рівного доступу до освіти для всіх учнів з урахуванням різноманітності особливих освітніх потреб та індивідуальних можливостей.
Інклюзія це залучення до процесу кожного учня за допомогою освітньої програми, яка відповідає його здібностям, задоволення індивідуальних освітніх потреб, забезпечення спеціальних умов
Інсайт це раптове, таке, що логічно не виводиться, розуміння сутності явища, ситуації в цілому. Виступає одним з елементів пед. імпровізації і будь-якого творчого процесу.
Інтерференція це зниження засвоєння і запам'ятовування окремих частин одержуваної інформації в залежності від послідовності їх викладу. Це явище необхідно враховувати вчителю в процесі відбору та подачі навчального матеріалу, особливо при навчанні блоками.
Інформатизація (комп'ютеризація) навчання це використання обчислювальної техніки і пов'язаних з нею інформаційних технологій в процесі навчання як засобів управління пізнавальною діяльністю школярів і надання вчителю й учню необхідної текстової та наочної інформації, яка доповнює зміст освіти.
Інформатизація освіти це масове впровадження в пед. практику методів і засобів збору, обробки, передачі та зберігання інформації на базі мікропроцесорної техніки й засобів передачі інформації, а також пед. технологій, заснованих на цих засобах, з метою створення умов для перебудови пізнавальної діяльності та посилення інтелектуальних можливостей учнів.
Інформаційна діяльність це пошук, запис, збір, аналіз, організація, подання, передавання інформації, проектування і моделювання, що здійснюються людиною; інформація при цьому
представляється у вигляді взаємозалежної системи текстів, числових даних, програмних кодів, зображень, звуків, відео.
Інформаційне суспільство це історична фаза розвитку цивілізації, в якій головними продуктами виробництва стають інформація і знання. Відмінною рисою є створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну взаємодію людей, їхній доступ до світових інформаційних ресурсів і задоволення їхніх потреб в інформаційних продуктах і послугах.
Інформаційні технології це методи і засоби отримання, перетворення, передачі, зберігання й використання інформації.
Інформаційний вибух це різке збільшення обсягу інформації, яку повинна сприймати, зберігати і використовувати людина в процесі своєї трудової діяльності; є наслідком НТР.
Дослідницький метод навчання це організація пошукової, пізнавальної діяльності учнів шляхом постановки педагогом пізнавальних і практичних завдань, що вимагають самостійного творчого вирішення. Сутність Д.м.н. обумовлена його функціями. Він організовує творчий пошук і застосування знань, забезпечує оволодіння методами наукового пізнання в процесі діяльності з їх пошуку, є умовою формування інтересу, потреби у творчій діяльності, в самоосвіті.
Підсумковий індивідуальний проект це навчальний проект, що виконується учнем в межах одного або декількох навчальних предметів з метою продемонструвати свої досягнення в самостійному освоєнні змісту і методів обраних областей знань і видів діяльності, здатність проектувати і здійснювати доцільну і результативну діяльність (навчально-пізнавальну, конструкторську, соціальну, художньо-творчу).
Клас гнучкого складу це форма зовнішньої диференціації (поза основним класом), створювана на основі однорідних груп учнів за здібностями й інтересами для вивчення певних навчальних дисциплін (біології, історії та ін.), Що займаються за спеціальним розкладом 1-2 рази на тиждень. Вивчення інших предметів здійснюється в основному класі.
Компетентність це якісна характеристика реалізації людиною сформованих в освітньому процесі знань, узагальнених способів діяльності, пізнавальних та практичних умінь, компетенцій, що відображають здатність (готовність) людини активно і творчо використовувати отриману освіту для вирішення особистісно та соціально значущих освітніх та практичних завдань, ефективного досягнення життєвих цілей.
Компетентність інформаційна це здатність і вміння самостійно шукати, аналізувати, відбирати, обробляти і передавати необхідну інформацію за допомогою усних і письмових комунікативних інформаційних технологій.
Компетентність комунікативна це здатність особистості до мовного спілкування та вміння слухати. В якості обов'язкових умінь, що забезпечують комунікативність індивіда, виділяються: вміння ставити запитання і чітко формулювати відповіді на них, уважно слухати і активно обговорювати розглянуті проблеми, коментувати висловлювання співрозмовників і давати їм критичну оцінку, аргументувати свою думку в групі (в класі), а також здатність висловлювати співрозмовнику емпатію, адаптувати свої висловлювання до можливостей сприйняття інших учасників комунікативного спілкування.
Компетенція актуалізована в освоєних областях освіти система цінностей, знань і умінь (навичок), здатна адекватно втілюватися в діяльності людини при вирішенні виникаючих проблем.
Контент-аналіз метод дослідження, який використовується в педагогіці. Полягає у виявленні та оцінці специфічних характеристик текстів та ін. носіїв інформації (відеозаписів, теле- і радіопередач, інтерв'ю, відповідей на відкриті питання, дитячих робіт, шкільної документації і т. д.).
Куррікулум  це набір документів і процедур, які організовують освітній процес з метою отримання бажаних результатів.
Метод проектів система навчання, в якій знання та вміння учні набувають в процесі планування та виконання  практичних завдань-проектів, що поступово ускладнюються. Виник у другій половині XIX ст. в США.
Принцип відкритості використання на уроці різноманітних видів спілкування, спільний пошук істини шляхом вислуховування, взаємоприйняття, взаєморозуміння, через організацію навчального діалогу.
Тренінг форма інтерактивного навчання, метою якого є розвиток компетентності міжособистісної і професійної поведінки у спілкуванні. Є одним з найважливіших методів в системі професійної підготовки вчителя. Тренінг ділового спілкування - вид соц.-психол. тренінгу, спрямований на набуття знань, умінь і навичок, корекцію і формування установок, необхідних для успішного спілкування в умовах професійної діяльності.
Тьютор   педагог-наставник, здатний забезпечити соціально-педагогічний супровід учнів при виборі і проходженні ними індивідуальних освітніх траєкторій.
Учитель-фасилітатор вчитель, який працює в парадигмі особистісно орієнтованої педагогіки і керується наступними установками в роботі з дітьми: відкритість своїм власним думкам, почуттям, переживанням; заохочення, довіра як вираз внутрішньої особистісної впевненості вчителя у можливостях і здібностях учнів; «емпатичне розуміння» (бачення поведінки учня, його реакцій, дій, навичок). 
Холістичний принцип  методологічний принцип цілісності: ціле більше суми складових його частин. Цей принцип починає широко використовуватися в трактуванні пед. явищ і розкриття їх сутності: цілісний пед. процес, цілісне формування особистості в пед. взаємодії і т. п.
Евристична форма навчання це така форма навчання, при якій наукові закони, формули, правила й істини відкриваються і виробляються самими учнями під керівництвом учителя. Зовнішній вигляд Е. ф. н. - сократична бесіда.
Екстраполяція поширення висновків, отриманих зі спостереження над однією частиною явища, на ін. його частини.

   Пропонуємо для ознайомлення ще декілька корисних додатків:

   Приклади сервісів, що використовують гейміфікацію для освіти

   Інноваційний кейс методиста

   Словник учителя та методиста

   Короткий словник-довідник методиста