07.11.2016

Допоможіть, будь ласка, сформулювати правильно поняття якості освіти.

 

Якість освіти — це затребуваність отриманих знань у конкретних умовах їх застосування для досягнення конкретної мети та підвищення якості життя. Якість знань визначається їх фундаментальністю, глибиною та затребуваністю в роботі після закінчення навчання.

 

Освіта є найважливішою сферою соціального життя. Саме освіта формує інтелектуальний, культурний, духовний стан суспільства. Зміст освіти та її спрямованість відображають освітні програми та стандарти.

 

Підхід до розуміння якості освіти можна представити у вигляді наступної послідовності:

 

Виходячи з сучасного наукового розуміння якості освіти, можна також виділити наступні блоки показників якості:

1. Якість викладацького складу.

2. Стан матеріально-технічної бази навчального закладу.

3. Мотивація викладацького складу.

4. Якість навчальних програм.

5. Якість учнів.

6. Якість інфраструктури.

7. Якість знань.

8. Інноваційна активність керівництва.

9. Впровадження процесних інновацій.

10. Затребуваність випускників.

11. Конкурентоспроможність випускників на ринку праці.

12. Досягнення випускників.

 

Для більш детального ознайомлення з сучасною науково-педагогічною думкою щодо поняття якості освіти радимо Вам звернутися до статті одного із наших експертів, видатного педагога в галузі початкової освіти, головного наукового співробітника лабораторії початкової освіти Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора, академіка Національної академії педагогічних наук України, автора підручників Видавничого дому «Освіта» з літературного читання Ольги Яківни Савченко «Якість початкової освіти: сутність і чинники впливу», яку можна прочитати тут: http://mdu.edu.ua/spaw2/uploads/files/4_8.pdf

 

Додатково дивіться електронні ресурси:

1. http://sarkneu.at.ua/index/komisija_z_pitan_pidvishhennja_jakosti_osviti/0-20

2. http://osvita.ua/school/method/1342/

3. http://oaji.net/articles/2016/1054-1451998402.pdf

 

Рекомендована література до питання «Якість освіти»:

1. Амонашвили Ш. Размышление о гуманной педагогике / Ш. Амонашвили. — М. : Изд. Дом Шалвы Амонашвили, 1995. — 496 с.

2. Бєх І. Д. Виховання особистості. Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади / І. Д. Бех. — К. : Либідь, 2003. — 280 с.

3. Коваль Л. В. Сучасні навчальні технології в початковій школі / Л. В. Коваль. — Д. : ТОВ “Юго- Восток”, 2006. — 227 с.

4. Лукіна Т. Моніторинг якості освіти. Теорія і практика / Т. Лукіна. — К. : Шкільний світ, 2006. — 128 с.

5. Мартинєнко С. М. Діагностична діяльність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика / С. М. Мартинєнко. — К. : КМПУ ім. Б. Грінченка, 2008. — 434 с.

6. Моделі розвитку сучасної української школи. — К. : СПД Богданова А. М., 2007. — 240 с.

7. Моніторинг якості освіти: становлення та розвиток в Україні: рекомендації з освітньої політики. — К. : “К.І.С.”, 2004. — 160 с.

8. Пехота О. М. Особистісно орієнтоване навчання: підготовка вчителя / О. М. Пехота, A. M. Старєва. — Миколаїв : Іліон, 2006. — 272 с.

9. Проблеми якісної освіти: теоретичні і практичні аспекти. — К. : Богданова A. M., 2007. — 336 с.

10. Савченко О. Я. Виховний потенціал початкової освіти / О. Я. Савченко. — К. : Богданова А. М., 2009. — 226 с.

11. Сидоренко О. Л. Якість загальної середньої освіти крізь призму ЗНО: до питання про створення національної системи моніторингу якості освіти / О. Л. Сидоренко // Вісник ТІМО. Тестування і моніторинг в освіті / Міжнародний фонд «Відродження»; Видавництво «Факт». – Харків, 2013. – № 1/2. – С. 29 – 31.

12. Сисоєва С. О. Освіта у сучасному світі / С. О. Сисоєва / Освітологія — науковий напрям інтегрованого пізнання освіти: матер. Всеукр. наук.-практ. конф., 15 груд. 2010 р. / МОН України, НАПН України, ГУОН КМДА, Київ. ун-т ім. Б. Грінченка та ін. / За заг. ред. Огнев’юка В. О. [редкол.: В. О. Огнев’юк, Л. Л. Хоружа, С. О. Сисоєва, Г.С. Лозко]. – К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2010. – 192 с.

13. Софій Н. З., Панченко А. Гн. Державно-громадське оцінювання діяльності загальноосвітнього навчального закладу / Н. З. Софій, А. Гн. Панченко // Директор школи. – 2012. – 9(69). – С. 16 – 39

14. Темчук В. П. Моніторинг якості початкової освіти: регіональний аспект / В. П. Темчук, О. В. Лесіна. — Вінниця, 2007. — 146 с.

15. Хоружа Л. Л. Етична компетентність майбутнього вчителя початкових класів: теорія і практика / Л. Л. Хоружа. — К. : АПН України, 2003. — 319 с.

16. Якісна освіта — запорука самореалізації особистості. — К. : Пед. преса, 2007. — 176 с.